Drukuj

Prezentacja tomu zbiorowego z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej
w Warszawie w dwusetn± rocznicę urodzin Ąudovíta ©»úra ?POWROTY DO ¬RÓDEŁ?
pod redakcj± naukow± prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej.

?Tom Powroty do Ľródeł? po¶więcono osobie i twórczo¶ci Ąudovíta ©»úra, czołowego
przedstawiciela słowackiego życia narodowego epoki słowackiego odrodzenia narodowego
i romantyzmu, która ukonstytuowała nowoczesny słowacki naród w połowie XIX wieku
(z recenzji prof. dr. Hab. Jacka Balucha)?.

 

Szczegóły na temat publikacji przybliżyły prof. dr hab. Joanna Goszczyńskiej
oraz dr hab. Maria Papierz, prof. UJ.