Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

V Slovenskom inčtitúte vo Varčave 16. marca 2011 sa uskutoènila prezentácia dvoch publikácií zrealizovanęch Slovenskou akadémiu vied v Bratislave  ?Juraj Slávik moja pamä» - Ÿivá kniha" a  ?Juraj Slávik Neresnickę - Od politiky cez diplomaciu po exil".

Na spoloènom podujatí Ve”vyslanectva Slovenskej republiky, Ve”vyslanectva Èeskej republiky, Slovenského inčtitútu a Èeského centra sa zúèastnili spoluautori a zostavovatelia publikácií PhDr. Slavomír Michálek, DrSC., riadite” Historického ústavu SAV v Bratislave, PhDr. Jan Nìmeèek, DrSC., zástupca riadite”a Historického ústavu AV ÈR v Prahe, Prof. Andrzej Essen z Pedagogickej univerzity v Krakove.

Ve”vyslanec Èeskej republiky v Po”sku Jan Sechter a ve”vyslanec Slovenskej republiky v Po”sku Vasil Grivna patronovali podujatiu o vęznamnom diplomatovi Jurajovi Slávikovi, Slovákovi, ktorę bol ve”vyslancom Èeskoslovenska v Po”sku v rokoch 1936 - 1937. Podujatia sa zúèastnili diplomati, historici, politológovia, univerzitní pracovníci, generálny tajomník Spolku Slovákov v Krakove „udomír Molitoris, ktorę bol mediálnym partnerom podujatia spolu s publicistom denníka Rzeczpospolita Piotrom Semka.

Denník Rzeczpospolita opublikoval informáciu o podujatí 17. 3. 2011.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyƂącznie przy uĆŒyciu Wolnego Oprogramowania.