Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

V Slovenskom inčtitúte vo Varčave sa 16. ? 17.  júna 2011 koná medzinárodná slovakistická konferencia ?Èierny romantizmus ? slovenskę prípad? organizovaná Inčtitútom západnej a juŸnej slavistiky Varčavskej univerzity a Slovenskęm inčtitútom vo Varčave.

Podujatie sa koná pod záčtitou ve”vyslanca Slovenskej republiky v Po”sku Vasila Grivnu a dekana Fakulty polonistky Varčavskej univerzity Stanislawa Dubisza, ktorí spoloène s

riadite”kou Inčtitútu slavistiky prof. Joannou Goszczynskou otvorili konferenciu.

 

Na konferencii sa zúèastòujú vedeckí pracovnici najväèčích slovakistickęch vedeckęch pracovísk v Po”sku - Varčavskej, Jagiellonskej a Sliezskej univerzity, ako aj hostia zo zahranièia z Univerzity Komenského, Prečovskej univerzity a Universita di Bologna-Forli.

V referátoch je kladenę dôraz na tvorbu Jána Hručovského, Vladimíra Ballu, Viliama Paulínyho Tótha, Frantička ©vantnera, Pavla Vilikovského, Janka Krá”a a poézii utrpenia vo vętvarnej  tvorbe  Ladislava Medòanského. Varčavská univerzita pripraví vydanie zborníka z konferencie.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyƂącznie przy uĆŒyciu Wolnego Oprogramowania.