Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

V Slovenskom inčtitúte vo Varčave sa dòa 7. júna 2011 uskutoènilo slávnostné ukonèenie kurzov slovenského jazyka pre zaèiatoèníkov, stredne pokroèilęch a pokroèilęch.

Ve”vyslanec SR v PR Vasil Grivna odovzdal absolventom jazykovęch kurzov certifikáty. V príhovore ocenil iniciatívu Slovenského inčtitútu vo Varčave, ktorę od roku 2000 organizuje vęuèbu slovenského jazyka v spolupráci s lektorom slovenského jazyka a kultúry Varčavskej univerzity.

Vydavate”stvo Slovart bolo hlavnęm sponzorom podujatia a poskytlo 40 kniŸnęch titulov pre kaŸdého absolventa.

KaŸdoroène je o kurzy slovenèiny záujem z radov úradníkov čtátnej správy, čtudentov a pracovníkov medzinárodnęch spoloènosti zo sídlom vo Varčave.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyƂącznie przy uĆŒyciu Wolnego Oprogramowania.