Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Po druhękrát sa vo Varčave konal Varčavskę kniŸnę ve”trh a sa stal jednęm z najväèčích podujatí tohto druhu v Po”sku. V termíne od 12. do 15 mája 2011 v Paláci kultúry a vedy sa mohli včetci, ktorí majú radi knihy zoznámi» s najnovčou ponukou najlepčích vydavate”stiev s Po”ska a zo zahranièia a zúèastni» sa podujatí organizovanęch v rámci osláv mesiaca knihy.

Vo Ve”trhu participoval aj Slovenskę inčtitút vo Varčave, ktorę prezentoval v Paláci kultúry a vedy vęstavu Bienale grafiky deti a mládeŸe. Okrem toho bol spoluorganizátorom podujatí pre deti ? prezentácia slovenskej animácie, sú»aŸ o Slovensku a spoloèné kreslenie a hry s de»mi.

V  rámci tohtoroèného ve”trhu bolo odovzdané prestíŸne vyznamenanie Spolku po”skęch vydavate”ov v sú»aŸi Najkrajčia kniha roku 2010, ktoré získala tlaèiareò Spolku Slovákov v Po”sku za knihu Jurreho ?Skromne czuwanie?.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyƂącznie przy uĆŒyciu Wolnego Oprogramowania.