Urzd Rady Ministrw RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


WyszukiwarkaPDF Drukuj Email

V priestoroch Slovenskho intittu vo Varave sa v doch 18. - 19. jna 2015 uskutonila vedeck konferencia "Nvraty k prameom", venovan ivotu a dielu udovta tra. Podujatie pod ztitou vevyslanca Slovenskej republiky v Posku Vasila Grivnu a dekana Fakulty polonistiky Varavskej univerzity Zbigniewa Grea, zorganizovali Slovensk intitt vo Varave a Intitt zpadnej a junej slavistiky Varavskej univerzity, s podporou Z Varava.

V celkovo 15 odbornch prednkach a nslednch diskusich vznamn slovensk a posk jazykovedci, literrni vedci a historici priblili jednotliv obdobia a oblasti psobenia . tra i celej ,,trovskej genercie" ako aj ich vznam pre al vvoj slovenskho nroda. Prezentovan prspevky astnkov konferencie zo Slovenskej akadmie vied, Preovskej univerzity, Varavskej univerzity, Jagelovskej univerzity v Krakove, Sliezskej univerzity a alch vedeckch a akademickch intitci, bud sasou zbornka, ktor budci rok plnuje vyda Varavsk univerzita.


 
PDF Drukuj Email

VSlovenskom intitte vo Varave sa 16. ? 17. jna 2011 kon medzinrodn slovakistick konferencia ?ierny romantizmus ? slovensk prpad? organizovan Intittom zpadnej ajunej slavistiky Varavskej univerzity aSlovenskm intittom vo Varave.

Podujatie sa kon pod ztitou vevyslanca Slovenskej republiky vPosku Vasila Grivnu a dekana Fakulty polonistky Varavskej univerzity Stanislawa Dubisza, ktor spolone s

riaditekou Intittu slavistiky prof. Joannou Goszczynskou otvorili konferenciu.

Na konferencii sa zastuj vedeck pracovnici najvch slovakistickch vedeckch pracovsk vPosku - Varavskej, Jagiellonskej aSliezskej univerzity, ako aj hostia zo zahraniia zUniverzity Komenskho, Preovskej univerzity aUniversita di Bologna-Forli.

Vrefertoch je kladen draz na tvorbu Jna Hruovskho, Vladimra Ballu, Viliama Paulnyho Ttha, Frantika vantnera, Pavla Vilikovskho, Janka Kra apozii utrpenia vo vtvarnej tvorbe Ladislava Medanskho. Varavsk univerzita priprav vydanie zbornka zkonferencie.

 
PDF Drukuj Email

Vevyslanec Slovenskej republiky vPosku Vasil Grivna uskutonil 9. a10. jna 2011 svoju prv pracovn nvtevu Vroclavi aDolnosliezskeho vojvodstva. Spolu s viceprimtorom Vroclavi Jaroslavom Obremskm a honorrnym konzulom Slovenskej republiky vo Vroclavi Maciejom Kaczmarskm odhalili pamtn tabuu venovan Jnovi Jeseniovi. Tabua bola slvnostne umiestnen na budove lcea, ktor v druhej polovici 16. storoia tentovznamn lekr arektor Karlovej univerzity v Prahe, pvodom zTurianskeho Jasenia, navtevoval.

Predmetom rokovan vevyslanca maralkom vojvodstva Rafalom Jurkowlacom vojvodom, viceprimtorom Vroclavi Jaroslavom Obremskm a vojvodom Dolnosliezskeho vojvodstva Alexandrom Skorupom boli predovetkm monosti rozvoja obchodu aturistickho ruchu ako aj spoluprce so slovenskmi reginmi, oktor m vojvodstvo zujem. Vevyslanca Vasila Grivnu tie prijal metropolita vroclavsk Marin Golebiewski.

Honorrny konzult vo Vroclavi si 25. mja 2011 pripomenul druh vroie svojho zaloenia. Poas dvoch rokov svojej aktvnej existencie konzult pripravil Dni Slovenska voVroclavi, spoluorganizoval podujatia zameran na podporu turistickho ruchu na Slovensku azrealizoval tie viacero charitatvnych projektov.

Odsonicie tablicy pamitkowej powiconej Jnowi Jesseniusowi we Wrocawiu

W dniach 9 i10 czerwca 2011 r. ambasador Republiki Sowackiej w Polsce Vasil Grivna zoy swoj pierwsz wizyt robocz we Wrocawiu iwojewdztwie dolnolskim. Wraz zwiceprezydentem Wrocawia Jarosawem Obremskim ikonsulem honorowym Republiki Sowackiej we Wrocawiu Maciejem Kaczmarskim odsoni tablic pamitkow powicon Jnowi Jesseniusowi. Tablic umieszczono na budynku niegdysiejszej szkoy miejskiej, do ktrej wdrugiej poowie XVI w. uczszcza ten znany lekarz, pniejszy rektor Uniwersytetu Karola wPradze, wywodzcy si zTurczaskiego Jasiona (Turianske Jaseno).

Tematem rozmw ambasadora zmarszakiem wojewdztwa Rafaem Jurkowlacem, wiceprezydentem Wrocawia Jarosawem Obremskim iwojewod dolnolskim Aleksandrem Skorup byy przede wszystkim moliwoci rozwoju turystyki oraz wsppracy zregionami sowackimi, ktr zainteresowane jest wojewdztwo. Ambasadora przyj rwnie metropolita wrocawski ks. abp Marian Gobiewski.

25 maja 2011 r. Konsulat Honorowy Republiki Sowackiej we Wrocawiu obchodzi drug rocznic swego powstania. W czasie dwch lat aktywnego dziaania konsulat przygotowa Dni Sowacji we Wrocawiu, wsporganizowa imprezy suce wspieraniu ipromocji turystyki na Sowacji, atake zrealizowa liczne projekty charytatywne.

 
PDF Drukuj Email

IX. ronk Dni slovanskho dedistva vo Varave sa uskutonil 18. jna 2011 vzhradch Vysokej koly ponohospodrskej vo Varave ako integrlna sas plenerovho pikniku ?Poznaj dobr stravu?, organizovan Ministerstvom ponohospodrstva arozvoja dedn Poskej republiky.

Spoluorganiztormi podujatia boli Etnografick mzeum, Archeologick mzeum, Slovensk intitt aRusk intitt vedy akultry vo Varave.

Slovensk intitt sa zastnil samostatnm umeleckm programom ? prezentciou mdnej prehliadky pod nzvom Etnomda ? Mda Slovanov zdielne mladch mdnych nvrhrov zKatedry priemyselnho dizajnu Trenianskej univerzity vRuomberku akoncertom hudobnej skupiny Podholane. Bola to u druh prezentcia mladch slovenskch dizajnrov textilu vo Varave. Slovensk mdny dizajn sa teil zujmu poskho publika aEtnografick mzeum vo Varave sa rozhodlo prezentova ich tvorbu na svojej webstrnke. Kprezentci bol vydan samostatn bulletin vposkom jazyku.

Podujatie bolo dobre medializovan samostatnmi plagtmi, letkmi, rozhlasovmi uputvkami. Riaditeka Slovenskho intittu Helena Jacoov poskytla rozhovor akademickmu rozhlasu Kampus.

Vslovenskom stnku sme nvtevnkom ponkali propagan materily Slovenskej agentry pre cestovn ruch okultrnych aturistickch atrakcich na Slovensku, vstavu maby na skle Janiny Walzak ? Budzic aetno ? doplnky zbiutrie atextilu Katedry dizajnu z Ruomberka.

Podujatia sa zastnilo cca 2000 nvtevnkov.

 
PDF Drukuj Email

Nadcia sv. Vojtecha (Adalbert Stiftung) so sdlom v nemeckom Krefelde po desiaty raz Medzinrodn cenu sv. Vojtecha za mier, slobodu a spoluprcu v Eurpe. Tento rok ju v sobotu 11. jna odovzd vo Varave posk prezident Bronisaw Komorowski bvalmu predsedovi vldy a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky Jnovi arnogurskmu. ivotn dielo arnogurskho inpirovala pamiatka na svtho Vojtecha (956-997), ktor poda ppea Jna Pavla II. ?ako vek patrn nho kontinentu... poloil zklad eurpskej identity a jednoty?, a ako priekopnk integrcie nrodov strednej a vchodnej Eurpy do sfry zpadu bol staviteom mostov v Eurpe.

Medzinrodn vbor ceny sv. Vojtecha ocenil Jna arnogurskho za jeho obiansku a politick angaovanos v prospech jeho vlasti a pre Eurpu. Poas komunistickho reimu vystupoval na obranu obianskych a udskch prv, ako aj za nboensk slobodu a slobodu cirkvi. Ako politicky angaovan oban sa arnogursk zapojil do hnutia Charty 77 a bol inicitorom Sviekovej manifestcie 25. marca 1988. V obdob zmeny politickho systmu, ke sa vtedajie esko-Slovensko vydalo na cestu demokracie a neskr, ke po rozdelen krajiny zaiatkom roku 1993 vzniklo nezvisl Slovensko, zapojil sa arnogursk aktvne do budovania demokratickej kultry a novho politickho systmu. Neskr zanechal aktvnu politiku, no zostva angaovanm obanom. Vo svojich aktivitch sa zameriava na cezhranin vedeck spoluprcu a usiluje sa o otvorenos strednej Eurpy voi Rusku.

Doterajmi nositemi ceny sv. Vojtecha s prv slobodne zvolen predseda poskej vldy Tadeusz Mazowiecki, prv slobodne zvolen predseda maarskej vldy Jzsef Antall, bval prask arcibiskup Frantiek kardinl Tomek, bval viedensk arcibiskup Franz kardinl Knig, bval esk prezident Vclav Havel, dlhoron spolkov kancelr Nemeckej spolkovej republiky Helmut Kohl, prv slobodne zvolen predseda Slovenskej nrodnej rady Frantiek Mikloko, bval ttny tajomnk, minister zahraninch vec Poskej republiky Wadysaw Bartoszewski a prv slobodne zvolen prezident Maarskej republiky rpd Gncz.

Nadcia sv. Vojtecha udeuje svoju cenu osobnostiam, ktor sa mimoriadnym spsobom zaslili o trval spjanie celej Eurpy a o prehbenie a pestovanie susedskch vzahov medzi nrodmi zpadnej a strednej Eurpy. Na internetovej adrese www.adalbert-stiftung.de je tlaov oznam na stiahnutie v rznych jazykoch a vetky potrebn informcie o nadcii a jej aktivitch.

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 1 z 5

Kontakt

Instytut Sowacki

ul. Krzywe Koo 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziaek-pitek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

Agencja Metal Mundus
Stworzone przez Avalanche wyłącznie przy użyciu Wolnego Oprogramowania.