Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Slovenskę inčtitút vo Varčave 4. júna 2011 zorganizoval Piknik pri príleŸitosti Medzinárodného dòa detí. V exteriéri okolo inčtitútu mali deti príleŸitos» kresli» hrdinov slovenskęch rozprávok, vyfarbi» portrét Andyho Warhola a zúèastni» sa hry H”adanie Jánočíkovęch dukátov. V priestoroch inčtitútu bolo moŸné pozrie» si slovenské animované filmy a zúèastni» sa nieko”kęch sú»aŸí. Pre rodièov bola pripravená prezentácia filmov o najkrajčích miestach Slovenska.

Podujatie bolo dobre zmedializované v najèítanejčom po”skom denníku Gazete Wyborczej a Po”skom rozhlase.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyƂącznie przy uĆŒyciu Wolnego Oprogramowania.