Urz±d Rady Ministrów RS Ministerstwo Spraw Zagranicznych RS slovenska verzia


Wyszukiwarka

PDF Drukuj Email

Film Jána Zachara Zmluva s diablom otvoril 14. apríla 2011 Festival slovenskęch filmov v Slovenskom inčtitúte vo Varčave. Z iniciatívy čtudentov slavistiky Varčavskej univerzity v spolupráci so Slovenskęm inčtitútom a Slovenskęm filmovęm ústavom vzniklo podujatie prezentujúce varčavskému publiku vyber zaujímavej tvorby so slovenskej kinematografie.

©tudenti slavistiky, ktorí pričli s nápadom festival organizova», vybrali 7 filmov ? celoveèernęch a dokumentárnych ? ktoré rozdelili do troch dni festivalu od 14. -16. apríla 2011. Prvę deò festivalu vyhladlo filmy okolo 100 návčtevníkov: čtudenti, reŸiséri, stali návčtevníci Slovenského inčtitútu a ve”a obyvate”ov Varčavy, pre ktoręch je to jediná príleŸitos» si pozrie» slovenské filmy.

Pod”a návčtevnosti a záujmu zúèastnenęch hosti uŸ môŸeme poveda», Ÿe to bude prvę z pravidelnęch filmovęch festivalov organizovanęch čtudentmi a Slovenskęm inčtitútom vo Varčave.

Festival bol dobré zmedializovanę v najèítanejčom po”skom denníku Gazete Wyborczej a Po”skom rozhlase.

 

Kontakt

 

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Koło 12/14a

00 270 Warszawa, PL

tel. +48 22 635 77 74

fax +48 22 635 76 12

Godziny otwarcia:

poniedziałek-pi±tek 9:00 - 17:00

instytut@instytutslowacki.pl

Mapa dojazdu

slovake.eu

 

Agencja Metal Mundus

 
Stworzone przez Avalanche wyƂącznie przy uĆŒyciu Wolnego Oprogramowania.